ၵၢၼ်မိူင်း

ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈတီႈ 18/1 ဝႃႈ ႁတ်းႁၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁတ်းႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

ႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈႁတ်းတိုၵ်းႁတ်းတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽိဝ်မၼ်းၵူၺ်း၊ ႁတ်းႁၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁတ်း (လၢတ်ႈ)တိူင်ႇ ႁတ်းႁပ်ႉႁတ်းမႄး-ၼႆ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2017 မိူဝ်ႈၼႆ... Read more

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးလႄႈ လွင်ႈတတ်းသိၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းထႅင်ႈ

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမႃးလႄႈ လွင်ႈတတ်းသိၼ် ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၾၢႆႇၵၢဝ်ႇႁႃၸႅင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးလႄႈ ၾၢႆႇလုမ်းတြႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်း... Read more

ၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ - ၵူၼ်းဢွၼ်ႇတိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်း ပွႆႇသႂ်ႇၽူႈမီးၸၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇယႃၵဵင်းတုင်

ငႃးသိုၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းပွႆႇသႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈၵဵင်းတုင်။ ဝၼ်းတီႈ 13/10/2017 ယၢမ်း 11 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိ... Read more

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸဝ်ႈသင်ၶဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းပၢ င်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ ႁူမ်ႈပွႆးသၢင်ႇၵၢၼ်း

ၸဝ်ႈသင်ၶဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းပၢ င်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ ႁူမ်ႈပွႆးတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း/ ၵထိၼ် တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇ။ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/201... Read more