www.mongloi.org
  ဏဠဏဢဦကဣအဗဦထဋဢဤရဋဘဎဗဆဢဥ - တကဢဨဃဗဆဢဥဎဠမဏဢရငကဠဈဢဦ >> ဎကဢဦငမဉဢဦကဠဈဢဦဌဠဤဃဟမဂဢဥ - ထဋဢဤဉလဂဢဦဋဗဏဢဤညဠဥဈဟမဂဢဥဎဗဏဢဦဋဠမဂဢဦ >> ညဠဥဌမဂဢဦဃဗဂဢဥဉိဂဢဋဠဠမဂဢဦ - ဋဟဈဢကဋဢဩဳမဂဢဦဆလဋဢဖဘဧ >> ဉဠမဈဢဥတလဆဢဦဃဣဢဥဃိဋဢဦထဏဢ - ဉဠမဈဢတလဆဢဦဋဏဢဌဘဤဌဠမဂဢဥ >> ဇိဋဢဤကဣဗဋဢဦဃဟဃဣဢကဠမဂဢဦ - ဇိဋဢဤကဣဗဋဢဦဋဠမဂဢဦဃဣဢဌဟဂဢဥ
 
17 - December - 2017

ဃအဗဦဋိဂဢဦ (ဃအဗဦဋိဂဢဦ)ဎဟကဢဥဆအဦ တသဂဢဦကဗဈဢခဗဋဢဥဋဠမဂဢဦရဆဎအဥကဣဘဤခသဂဢဤ ဉဟဂဢဥဳမဏဢဦဏမဈဢဦရဃဩ ဋဠမဂဢဦကာဉဗဈဢဩ

 

Get the Flash Player to see this player.

ညဠဥကဆဢဤခသဈဢဤဎဟကဢဥဝဋဥဆအဦတသဂဢဦကဗဈဢခဗဋဢဥဋဠမဂဢဦ ဃအဗဦဋိဂဢဦ (ဃအဗဦဋိဂဢဤ) ထဘဌဟ 12 ဉယ ဎဟကဢဥတလဈဢဦဳဂဢဦတလဈဢဦဳစဢဥငအဗဦ ကလဂဢဦဋအဤ ခသဂဢဤဉဟဂဢဥဳမဏဢဦဏမဈဢရဃဩ ဈဣဢဦဋဠမဂဢဦဇအဦ ကလဂဢဦဋအဤ ဋဠမဂဢဦကိကဢဤ ဎအဥဇမ 1 ရဆဎအဥငဟမဉဢဤကဣဘဤခသဂဢဤဋဠမဂဢဦကာဉဗဈဢဩဈဣဢဦဏဈဢဦဇမ 18၊19/09/2009 ဉလဈဢဆဠဏဢဆသဈဢဦဎဟကဢဥထိဈဢဤဋဠမဂဢဦဇအဦ

Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shan Burmese
copyright Mongloi 2005 - 2017 All Rights Reserved.